Faaliyetlerimiz

Kişiye Yönelik Danışmanlık

Kişiye yönelik danışmanlık, bireyin kişisel gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, kişisel bilgi ve yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik hizmetleri kapsamaktadır.

İnsanın da içinde bulunduğu yeryüzünde yaşayan tüm canlılar, yaşamlar fonksiyonlarını sürdürebilmek için hava, su, toprak gibi temel bileşenlere ihtiyaç duymaktadır. Bu bileşenlerdeki herhangi bir bozukluk ya da aksama canlıların yaşamsal varlıklarını tehdit eder. Nasıl ki ekosistemde meydana gelen bunun gibi olumsuz durumlar, canlıları etkiliyorsa konumuzu oluşturan insanın da bedensel, ruhsal, bilişsel ve sosyal yapısında birçok değişikliğe neden olurlar. İnsan yaşamının sağlıklı ve başarılı bir şekilde devam edebilmesi, insanın genetik yapısı ile çevre koşullarının etkisine ve etkileşimine bağlıdır.  Dolayısıyla  yaşamın vazgeçilemez öğesi olan çevre üzerindeki değişiklikleri kontrol etmek ve yönetmek önemlidir.  Ancak konuyla ilişkili olarak “Davranış Bilimleri” kavramının bilimsel anlamda kullanılması ve alan yazında yerini alması yakın zamanlarda mümkün olmuştur. Kişiye yönelik danışmanlığın amacı, sosyal psikoloji kuramları çerçevesinde; danışanın davranışlarını, tutumlarını, kişiler arası ilişkilerini değerlendirmek; toplumsal etmenlerin bireyler üzerindeki etkilerini incelemek, grup davranışlarını ve dinamiklerini göz önünde bulundurarak bireysel gelişim sürecinde kişiye danışmanlık hizmeti vermektir.

Kariyer Danışmanlığı

Kişinin bilgi, beceri ve eğilimlerinin tespit edilmesinin ardından, ilgili mesleğe yönelik yeterliliklerinin en doğru ve geçerli şekilde nasıl geliştirilebileceğine ilişkin hizmetleri kapsamaktadır.

Geleneksel insan kaynağının yerini ekip çalışmasına inanan ve çalışma ortamında doğru iletişim becerileri kurabilen, yaratıcı kişiler yer almaktadır. Bu doğrultuda insan odaklı, katılıma ve grup esasına dayalı düşünce ve davranış sistemini temel alan yeni üretim ve yönetim teknikleri yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde işletme veya ticari kurumların finansal sermayelerinin yanında insani sermayenin de rekabet gücüne olan katkısı kabul görmüş bir gerçektir. İnsani sermayenin her geçen gün değer kazandığı çalışma hayatında, kişilerin kendi gelişimlerini anlamaları; beceri, yeterlilik ve ilgilerini keşfetmeleri ile işletmelere pozitif yönlü bir fark ve değer katmaları noktasında kişisel gelişim eğitimleri oldukça önemlidir. İşgücü piyasasının bu özellikleri ve artan rekabet dikkate alındığında daha iyi yetişmiş, yaratıcı, hızlı düşünen, sistemin temel çalışma prensiplerini tam anlamıyla özümsemiş ve bunların geliştirilmesi noktasında yeterli teorik donanıma sahip işgücü ihtiyacının önümüzdeki yıllarda giderek artacağı yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca günümüzde, spesifik alanlarda uzmanlaşmış ve analitik düşünme kabiliyeti gelişmiş işgücünün daha fazla şans bulacağı açıktır. Bu bağlamda yaşanılan bireye yapılacak en önemli katkı ve yatırım bireyin mevcut durumunu iyi şekilde gözden geçirmek, bireysel gelişim stratejilerini belirlemek ve bireyin kariyer hedeflerine ulaşma sürecinde danışmanlık hizmeti vermektir.

Kişisel Veri Analizi

Analitik ve bilimsel tekniklerle  birey üzerinde gerçekleştirilen tanılayıcı ve geliştirici analizleri kapsamaktadır.

Bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini keşfederek, kişisel gelişim kavramının öğretilerini günlük hayatına uygulayan bireylerin özyönetim gücüne göre ve zamanla, içinde bulundukları kötü şartları aşabildikleri ve bulunduğu ortamı geliştirebildikleri görülmektedir. Analitik ve bilimsel teknikler ile gerçekleştirilen Kişisel Veri Analizleri sonucunda Türkiye’de gerek özel sektörün gerekse kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu çağdaş bilgi ve uygulamalarla donatılmış, sektörün yapısını bilen ve bulunduğu işletmelere de fark yaratabilecek çalışmalar çıkartılması için gerekli bilgi ve beceriye sahip, profesyonel uzmanlık eğitimlerini tamamlamış bireylere verilen ilgili danışmanlık hizmetinde kişiye yönlendirici ve geliştirici bir kişisel gelişim haritası sağlanmaktadır. Gerekli teorik ve pratik eğitimi tamamlayan danışanlarımız işletmelerde bilimsel bakış açısının ve öz farkındalığa sahip nitelikli insan kaynağının varlığını artıracak, kurumsallaşmaya katkı sağlayacak ve kişisel gelişim sürecini anlama yeterlilikleri ile de gereksinim duyulan değişimlerin uygulayıcısı olacaktır.

Sektör Veri Analizi

Kurum veya sektör, duygu analizi gibi güncel ve bilimsel yöntem ve teknikler ile çeşitli web ortamlarında, kendine yönelik tutum veya duygu durumunu yakından takip edebilecek ve olumsuz herhangi bir tutuma karşın önlem alma ve geliştirme fırsatı yakalayacaktır. Duygu analizinin hızlı, kapsamlı ve diğer araştırma yöntemlerine (anket, mülakat vs.) göre daha az maliyetli olması dolayısıyla, müşterilerle ilişkilerin ve kurumsal itibar yönetiminin maliyetlerini düşecek ve böylece kurumlara pozitif yönlü ekonomik katkısı olacaktır. Duygu analizi, teknolojinin gelişmesine paralel olarak değişmekte ve yeni uygulama alanlarının ortaya çıktığı bir konu olarak güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda hizmetin amacı, duygu analizi ile ilgili genel bir farkındalık kazandırmak, iş dünyasında kullanımına yönelik örnek yöntem ve teknikleri uygulamaktır.

Sektör Danışmanlığı

Şirket veya kurumlara,  sektörel başarı ve kalitelerini artırmaları yönünde bilimsel, akademik ve güncel analiz yöntemleriyle destek sağlanmaktadır.

Verimlilik ve etkililik işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda işletmelerin tanımlayıcı, yenileyici ve geliştirici yönetim sistemleri oluşturmaları gerekmektedir. Bu sistemlerin varlığı bilgi ve deneyimleri işlevsel açıdan sentezlemek  ve etkili üretim ve yönetim politikalarının geliştirilmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşma noktasında ilgili işletme ile senkronize şekilde hareket eden bir akademik ve bilimsel destek mekanizmasının varlığı önem arz etmektedir. Sektör danışmanlığının ana hedefi, işletme veya kurumun sektördeki etkinliğini, verimliliğini ve niteliğini artırmaktır.

Sektör Danışmanlığı hizmeti, farklı yapı ve sektördeki birçok şirket veya kuruma hitap edebilmektedir. İlgili şirket veya kurumun yapısına göre değişen nitelikli hizmetler sunmaktadır. Dolayısıyla Sektör Danışmanı, sistemini uygularken her işletme veya kurumun ihtiyacına yönelik olarak; Stratejik Planlama ve Uygulama, Finansal Yönetim, Pazarlama, Satış Taktikleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Liderlik gibi farklı hizmetlere yer vermektedir.