Takımdaşlık(insan kaynakları-

Başarının en büyük belirleyicisi olan insan ilişkileri herkes için önemlidir. Özellikle iş dünyasında en büyük sorun insanlarla uğraşmaktır. İş hayatı sosyal hayatın bir parçasıdır. İçinde bulunduğu ortamı tanımayan; insanlarla konuşmasını, geçinmesini, dost olmasını bilmeyen bir insanın iş hayatında başarılı olması imkânsızdır. Kişiler arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirip, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan bir çalışma sistemidir. Yapılacak işin niteliğine göre, iş için gerekli işlem ve eylemlerin eşgüdümlenerek, birden çok çalışanın bir araya getirilip güçlerini birleştirmesi ve elbirliği ile (sinerji yaratarak) işi yapmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Ders Kitabı:

 • Yazar: G. Murat Dengiz Kitap: Takım Çalışması Teknikleri Yayınevi: Academyplus Yayınevi
 • Yazar: Dale Carnegie Kitap: Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak Yayınevi: Epsilon Yayınevi
 • Yazar: DONNOLEN, A. Kitap: Takım Dili Yayınevi: Sistem Yayıncılık

Müzakere Teknikleri

Bu ders kapsamında iş dünyası açısında bir rekabet stratejisi olarak da değerlendirilebilecek olan müzakere tekniklerine değinilecektir.

Müzakere “çıkarları çatışan en az iki ya da daha fazla kişinin ya da grubun söz konusu çıkar çatışmasına neden olan konu üzerinde nasıl bir davranışta bulunacaklarına ilişkin ortak karar verme süreci” şeklinde tanımlanmaktadır.

İnsan, bireysel olarak ve doğası gereği her ortamda kazanan olmak ister. Kazanan olmak, bütün fayda ve kazançları tek taraflı olarak ele geçirmek, muhatabına hiçbir şey bırakmamak, köşeye sıkıştırmak mıdır? Ki genelde bu şekilde sonuçlanan bir müzakere süreci sonunda, tek bir taraf mutlu ve tatmin olur. Yoksa kazanan bu süreçten maddi ve manevi aynı derece tatmin olarak ayrılan taraflardan her biri midir? Unutulmamalıdır ki, ticaret sosyo-ekonomik bir olgudur; ticari faaliyetin gerçekleşebilmesi için en az iki tarafa ihtiyaç vardır ve ticaretin sürdürülebilir olması her iki tarafın da bu ilişkiden nispeten aynı oranda kazanç elde edebilmesine bağlıdır. Bu nedenle, ticari ilişkinin temelini oluşturan taraflar arası müzakereler bu çerçevede ele alınmalı ve gerçekleştirilmelidir.

Dört farklı müzakereden bahsedebiliriz. Bunlar:

1. Her iki tarafın da bu süreçten mutlu ve tatmin olarak ayrıldığı, tarafların bu iş birliğinin devamını istedikleri, kazan/kazan ilkesi çerçevesinde sürdürülen ve sonuçlanan müzakereler,

2. Genellikle bir tarafın pastanın büyük dilimini kapmak için uğraştığı, bu amaçla karşı taraf üzerinde üstünlük kurmaya çalıştığı, sonunda aslında iki tarafın da mutlu ve tatmin olmadığı, pazarlık olarak da nitelendirilen, kazan/kaybet ilkesi çerçevesinde sürdürülen ve sonuçlanan müzakereler,

3. Birçok sebebe bağlı olarak taraflardan birinin bilerek ve isteyerek karşı tarafa üstünlük tanıdığı, kaybet/kazan ilkesi doğrultusunda yapılan müzakereler,

4. Tarafların karşı tarafın kendileri ile iş yapabilmesini sağlamaktan başka amacı olmayan bu tür müzakereler de tarafların karşılıklı talepleri neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan kabul edilir. Müzakere sonucu, olsa da olur olmasa da diye nitelenen türdendir. Çok ilginçtir; daha iyi şartla başka bir iş bağlanmadığı sürece bu müzakere sonucu oluşan ortam çok uzun yıllar devam edebilir. Her iki tarafın da karşı tarafa sınırsız tavizler verdiği bu tür müzakereler kaybet/kaybet olarak adlandırılır. Sayısı azımsanmayacak kadar fazladır.

Müzakerede amaç kadar önemli bir diğer konu da müzakere sürecinde takip edilecek yöntem yani stratejidir. Bu bağlamda örneğin ihracatı arttırmak amaç ise bunu sağlayacak faaliyetler, örneğin fiyat indirimi yapmak, vade yapmak birer stratejidir. Müzakere konusunda da amacın yanında mutlaka stratejinin de belirlenmiş olması esastır.

Müzakerede takip edilecek iki ana stratejiden bahsedebiliriz. Bunlar:

1. Rekabetçi Müzakere

2. Bütünleştirici Müzakere stratejileridir.

Müzakere teknikleri dersi ile müzakerenin ne olduğu, amacı, unsurları, aşamaları, stratejileri ve müzakereci hakkında genel bilgilerin yanı sıra, ticaretteki önemi, kapsamı, verilebilecek tavizler ve dikkat edilmesi gereken hususlara değinilecektir.

Ders Kitabı:

 • Yazar: Emin Karip, Kitap: Çatışma Yönetimi, Pegem A Yayıncılık, 2003
 • Yazar: Frank L. Acuff, Kitap: How to Negotiate Anything with Anyone Anywhere Around the World, Amacom, 1997
 • Yazar: Nancy J. Adler, Kitap: International Dimensions of Organizational Behaviour. Kent Publishing, 1997
 • Yazar: Gerald Albaum, Jesper Strandskov, Edwin Duerr, Kitap: International Marketing and Export Management- Third Edition, Addison-Wesley, 1998
 • Yazar: Christophe DuPont, Kitap: International Business Negotiation, Josey-Bass, 1991
 • Yazar: Phillip R. Harris ve Robert T. Morgan, Kitap: Managing Cultural Differences. Gulf Publishing, 1987
 • Yazar: Warren J. Keegan, Mark S. Green, Kitap: Global Marketing, Prentice-Hall, 1996
 • Yazar: Victor A. Kremenyuk, Kitap: International Negotiation. Joses-Bass, 1991
 • Yazar: Carl A. Nelson, Kitap: Import, Export. McGraw-Hill, Inc. 1995
 • Yazar: Kenneth D. Weiss, Kitap: Building an Import/Export Business, Wiley, 1997

Entelektüel Sermaye Yönetimi

İşletmeler sahip oldukları varlıkları kullanarak mal ve hizmet üretip satarak nakit akışı yaratmaktadır. Bir işletmenin değeri de ileride yaratacağı bu nakit akışlarının bugünkü değerlerinin toplamına eşittir. Bu değer işletmenin sahip olduğu varlıkları edinme değerinin, başka bir ifadeyle defter değerinin çok üstünde olabilir. Keza, işletmelerin mal ve hizmet üretebilmek için bilançolarında kayıtlı varlıklar yeterli değildir. Örneğin bir hastanenin çalışabilmesi için, bina ve tıbbi cihazların yanı sıra, konusunda uzman sağlık personeli, tedavi süreçlerini tanımlayan prosedürler, organizasyon yapısı gibi bilançoda gösterilemeyen ve maddi olmayan varlıklara da ihtiyaç vardır. Bunlar olmadan bir işletme kuruluş amacı olan operasyonları gerçekleştiremez. İşletmenin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farkı yaratan faktörler de bu bilgi ve birikimlerdir. İşte değere dönüştürülebilen ve şirketler tarafından gelir yaratmak için kullanılan tüm bu bilgi ve birikime entelektüel sermaye denir. Bilgi ekonomisi ile işletmeler için entelektüel sermayenin önemi daha da artmıştır. İşletmelerin yoğun rekabet içinde gelir elde edip değer yaratabilmeleri için çalışan ve müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra bilgi yönetimi de öne çıkan amaçlar arasında yer almaktadır. İşletmenin sahip olduğu bilginin üretilmesi, organizasyon içinde paylaşılması ve bu bilgiye sahip çalışanlar işten ayrılsa bile bilginin kaybedilmemesi işletmenin başarısı için hayati önemdedir. 

Ders Kitabı:

 • Acuner, Taner ve fiahin Kader Tan, “Entelektüel Sermayenin Ölçülebilirliği Üzerine Heuristic (sezgisel) Bir Araştırma”, 10.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Mayıs 2002.
 • Akpınar, Ali Talip, “Entellektüel Sermaye Kavramı”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:1, Kocaeli, 2000. Arıkboğa, fiebnem Entellektüel Sermaye, Derin Yayınları, Yayın No:30, İstanbul, 2003.
 • Ayanoğlu, Fatma Şişman ve Şişman, Bülent, “Entelektüel Sermayenin Unsurları, Ölçülmesi ve Muhasebelefltirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:136, Nisan 2004.
 • Belyolava, Maye, Entelektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisinin Ölçülmesi ve De¤erlendirmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansman Bilim Dalı, Ankara, 2003.

İş Dünyasında Duygusal Zekâ

Bu ders kapsamında IQ yani entellektüel zekânın yanı sıra EQ yani duygusal zekânın tanımı ve arasındaki farkı anlatmak hedeflenmektedir.Bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zekâ’nın bu ders kapsamında anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Duygu yönetimi, çağımızda giderek karmaşıklaşan, rutinleşen, formal ilişkiler çerçevesinde sınırlı hale gelen, bireyler açısından duygusal doyumsuzluk içeren örgüt içi ilişkilerde, önemli bir sosyal sermaye ve sinerji kaynağıdır. Betimsel taramaya dayalı olarak yapılan bu dersin amacı, duygu yönetimi sürecini ve özelliklerini tanımlamak ile duygu yönetiminin yönetici ve işverenler için önemini vurgulamaktır. Ders ayrıca duygu yönetiminin unsurları ve terminolojisine, örgüt sağlığı ve örgütlerde psikolojik şiddet açısından duygu yönetiminin önemine ve etkili duygu yönetim süreci için yönetici ve işverenlere yönelik açılımcı önerilere yer verilmiştir. Duygusal zekânın iş ve sosyal hayata yansıması, duygusal zekâyı oluşturan faktörler, duygusal zekânın özellikle iletişimi etkileyen yanları ile duygu kontrolünün geliştirilmesi ve tanımlanması amaçlanmaktadır.

Ders Kitabı:

 • Yazar: Feray Atalay Kitap: DKD Toplum Önünde Söz Söyleme ve İnsan İnsan İlişkileri (Kişisel Gelişim Ve Eğitim Alanı / Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme Ve Uyum Eğitimi / Ders Programı) Yayınevi: DKD Akademi Yayınları
  • Yazar: Daniel Goleman Kitap: Duygusal Zekâ Yayınevi: Varlık Yayınları
  • Yazar: Daniel Goleman Kitap: Sosyal Zekâ: İnsan İlişkilerinin Yeni Bilimi Yayınevi: Varlık Yayınları
  • Akaedemik Çalışma: Yönetimde Etkili Bir Yaklaşım: Duygu Yönetimi / Fatih Töremen- Fırat Üniversitesi / İbrahim Çankaya -Dicle Üniversitesi
  • Akademik Çalışma: Duygusal Zekâ –  Doç. Dr. Ceylan TUĞRUL – Klinik Psikiyatri Dergisi 1999

İş Dünyasında Duyguların Yeri-Duygu Analizi

Duygu analizi, veri madenciliği, web madenciliği ve sosyal medya analitiği gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan temel bir metin madenciliği uygulamasıdır. Bir “duygusal bilgi işlem” alanı olan duygu analizi, insanların farklı olaylara, sorunlara, hizmetlere veya başka herhangi bir ilgi alanına yönelik ruh halini algılanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesini ifade eder. Duyguları barındırma ve iletme işlevi ile metinler, duygu analizinin temel veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Duygu analizi, genel olarak kullanıcı tarafından oluşturulan ve fikirleri, düşünceleri ya da görüşleri barındıran içerikler üzerinde yapılmaktadır. Bu içerik, bir nesneyi değerlendiren ürün incelemesi, bir forum gönderisi, bir blog veya bir tweet olabilmektedir. Belirtilen görüşler; ürünler, sorunlar, kuruluşlar veya bir hizmet gibi herhangi bir nesne, konu veya kişi hakkında olabilmektedir. Bu bağlamda duygu analizi, kurumların ürün ve hizmetleri hakkındaki müşteri tutumlarını ortaya koyabilir, bir kurumun piyasaya süreceği yeni bir ürün veya hizmet için pazar araştırması yapmasında kullanılabilir veya film izleyecek bir kişinin yapılan yorumlardan hareketle film izlemesinde yönlendirici etki yapabilir. İş analitiği ve makine öğrenimi çözümlerinin parçası olan duygu analizi, kurumların ticari faaliyet alanlarında uygulandığında birçok avantaj sağlamaktadır. Kurumlar, insanların çevrimiçi ortamdaki yorum ve incelemelerini bu analize tabi tutarak ürün ve hizmetleriyle ilgili mevcut durum analizi yapabilir ve bu sayede çevrimiçi geri bildirimleri takip edebilirler. Mevcut ve potansiyel müşterilerin uzun bir dönem boyunca ürünlere ve hizmetlere nasıl tepkiler verdiklerini anlamak, kurum yönetiminin stratejik olarak daha ilgi çekici içerik planlamasına ve gerekli önlemleri almasına yardımcı olacaktır. İnternet kaynaklarındaki ve sosyal medya platformlarındaki duyarlılığın izlenmesi, müşteri hizmetleri temsilcilerinin ürün ve hizmet şikâyetlerini hızlı bir şekilde öğrenmesine ve çözüme kavuşturmasına imkân sağlayacaktır. Kurum, duygu analizi ile internet kaynaklarındaki ve sosyal medya platformlarındaki memnuniyetsizliği yakından takip edebilecek ve bunlara etkin bir şekilde yanıt olumsuz duyguların diğer insanlar arasında da yayılmasını önleyebilecektir. Duygu analizinin hızlı, kapsamlı ve diğer araştırma yöntemlerine (anket, mülakat vs.) göre daha az maliyetli olması dolayısıyla, müşterilerle ilişkilerin ve kurumsal itibar yönetiminin maliyetlerini düşecek ve böylece kurumlara ekonomik katkısı olacaktır. Duygu analizi, teknolojinin gelişmesine paralel olarak değişmekte ve yeni uygulama alanlarının ortaya çıktığı bir konu olarak güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda dersin amacı, duygu analizi ile ilgili genel bir farkındalık kazandırmak, iş dünyasında kullanımına yönelik örnek uygulama ve teknikleri tanıtmaktır.

Ders Kitabı:

 • Dehkhargani, R., Saygın, Y., Yanıkoğlu, B. ve Oflazer, K. (2016). SentiTurkNet: a Turkish polarity lexicon for sentiment analysis. Language Resources and Evaluation, 50(3), 667-685.
 • Kumar A. ve Sebastian T., M. (2012). Sentiment Analysis: A Perspective on its Past, Present and Future. Intelligent Systems and Applications. 10, 1-14.
 • Lee, L. ve Pang, B. (2008) Opinion mining and sentiment analysis. Foundations and Trends in Information Retrieval Vol. 2(1), 1–135
 • Liu.B. (2015). Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions. Cambridge University Press.
 • Medhat, W., Hassan, A. ve Korashy, H. (2014). Sentiment analysis algorithms and applications: A survey. Ain Shams Engineering Journal, 5(4), 1093-1113
 • Nisbet, R., Elder, J. ve Yale K. (2018). Handbook of Statistical Analysis & Data Mining Applications. Academic Press

Duygu Analizi Uygulama

Bu dersin amacı metin madenciliği ve duygu analizi ile ilgili temel bilgilere hakim olan ilgili muhataplara duygu analizi uygulamasına yönelik adımların aktarılmasıdır. Öncelikle analizin gerçekleştirileceği yazılım olan R Programının kullanımına ilişkin bilgiler verilecektir. Devamında ise duygu analizine özgü bileşen olan duygu sözlüklerinin oluşturulması üzerinde durulacaktır. Son olarak analizi daha anlaşılır kılmak adına gerekli olan kelime bulutları ve frekans poligonları yardımıyla analiz görselleştirme işlemi uygulanacaktır.

Ders Kitabı:

 • Kumar A. ve Paul A. (2016) Mastering Text Mining with R: Master text-taming techniques and build effective text-processing applications with R. Birmingham: Packt Publishing
 • Liu, B. (2012). Sentiment analysis and opinion mining. Morgan & Claypool Publishers
 • Miner G., Delen D., Elder J., Fast A., Thomas H. T. ve Nisbet R. (2012). Practical text mining and statistical analysis for non-structured text data applications. USA, Academic Press
 • Nisbet, R., Elder, J. ve Yale K. (2018). Handbook of Statistical Analysis & Data Mining Applications. Academic Press
 • Pathak, M., A. (2013). Beginning Data Science with R. Springer International Publishing, Switzerland.
 • Witten, I. H. (2004). Text mining. Boca Raton, FL: CRC Press

İş Dünyasında Metin Madenciliğine Giriş

Geniş ölçekli veri depoları, bilgisayar sistemlerindeki hızlı gelişim ve düşük maliyetler nedeni ile veri madenciliğine bağlı uygulamalar, iş dünyasında hızla gelişim göstererek; pazarlama, finans, bankacılık, sigortacılık, parakendecilik, telekomünikasyon, imalat gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Veri madenciliğinin bir alt dalı olarak gelişmekte olan metin madenciliği, veri madenciliğinin içerisindeki diğer tekniklere nazaran madencilik metaforuyla en çok uyuşan tekniktir. Madencilik kavramının değerli metali bulunduğu kaynaktaki öğelerden ayırma sürecini ifade etmesi doğrultusunda; metin madenciliği, belge veya belge koleksiyonları içerisinde bulunan değerli anahtar kelimelerin, bir yığın diğer kelimeden ayrılması ve bunun için modellerin oluşturulması ya da tahminlerde bulunulması şeklinde tanımlanmaktadır. Metin madenciliği, birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisinde olan ve kendilerine has özelliklere sahip yedi uygulama alanına sahiptir. Bu yedi uygulama alanı, metin madenciliğine önemli ölçüde katkıda bulunan Veri Madenciliği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Hesaplamalı Dilbilim, İstatistik, Veri Tabanları, Kütüphane ve Bilgi Bilimleri (Bilgi Yönetimi) adlarıyla bilinen diğer altı ana alanın kesişim noktaları üzerine kurulmuştur. Metin madenciliği yapılandırılmamış metin verilerinin analiz edilmesi ve işlenmesi için bir dizi teknolojiyi içerisinde barındıran geniş kapsamlı bir terimdir. Bu teknolojilerinin ardında bulunan ortak tema, güçlü algoritmaların devasa ölçüde bulunan belge türündeki veri setlerine uygulanabilmesi için, metinlerin sayılara dönüştürülmesi ihtiyacıdır. Metni, yapılandırılmış sayısal bir biçime dönüştürmek ve analitik algoritmaları uygulamak; sözcüklerden başlayarak büyük metin veri setlerine varana kadar metin işleme tekniklerinin nasıl uygulanacağının bilinmesini gerektirir. Bu doğrultuda ilgili dersin genel amacı; müşteri, satıcı, ürün veya hizmet üçgeninde, eldeki veriden geleceğe yönelik faydalı ve kullanışlı bilginin çıkarılması ve bu yönde nitelikli politikaların geliştirilmesi için gerekli olan metin madenciliği yöntem ve tekniklerine ilişkin temel bilgilerin kazandırılması; iş dünyasında kullanılmakta olan metin madenciliği uygulamalarına ilişkin farkındalığın oluşturulmasıdır.

Ders Kitabı:

 • Feldman, R. ve Sanger J. (2007). Text mining handbook. New York, Cambridge Unıversıty Press
 • Kotu V. ve Deshpande B. (2019). Data Science, Concepts and Practice. Cambridge: Morgan Kaufmann Publishers
 • Miner G., Delen D., Elder J., Fast A., Thomas H. T. ve Nisbet R. (2012). Practical text mining and statistical analysis for non-structured text data applications. USA, Academic Press
 • Nisbet, R., Elder, J. ve Yale K. (2018). Handbook of Statistical Analysis & Data Mining Applications. Academic Press
 • Weiss S., Indurkhya N. ve Zhang T. (2019). Fundamentals of Predictive Text Mining. New York: Springer

Disiplinler Arası Kişisel Gelişim(kişisel gerlişim)

Disiplinler arası etkileşim, birden fazla disiplinin birbiriyle etkileşim halinde çalışılarak ortaya çok daha faydalı, uygulanabilir kazanımlar çıkarmayı amaçlamaktadır. Örneğin tıp bilimi ile veri bilimini bir arada çalışarak hastalıklar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliriz ve elde ettiğimiz kazanımlar bu hastalıkların tedavisinde bize katkı sağlayabilir. Disiplinlerarası çalışmanın önemini araştırdığımızda Moti Nissani’nin “Ten Cheers for Interdisciplinarity: The Case for Interdisciplinary Knowledge and Research” isimli makalesinde aşağıda belirttiği gibi yaratıcılık genellikle disiplinlerarası bilgi gerektirir. Disiplinler arası çalışanlar genellikle yeni alanlarına önemli katkılarda bulunurlar ve çalışmalarda yapılan hataları genellikle çalışmalardaki disiplinlere aşina olan kişiler tarafından kolayca tespit edilebilir. Geleneksel disiplinleri disiplinlerarası çalışırken bu alanlarda çok değerli değerli araştırma konuları ortaya çıkmaktadır. Birçok düşünsel, sosyal ve pratik problemlerin çözümü disiplinlerarası yaklaşım gerektirir. Disiplinlerarası bilgi ve araştırma bize bilgi bütünlüğünün önemini ve gerekliliğini gösterir ki disiplinler arası araştırmalar genellikle daha fazla esnekliğe sahiptir. Tek bir disiplin üzerine çalışan insanlara kıyasla disiplinlerarası çalışanlar kendilerini yeni yerler keşfetmenin düşünsel eşdeğeri olarak görürler.

Disiplinlerarası çalışanlar modern akademideki iletişim boşluklarını gidermeye yardımcı olmakla birlikte böylece bilgi dünyasına çok daha büyük katkılar sunabilirler. Farklı disiplinler arasında köprü kurarak, disiplinlerarası çalışanlar akademik özgürlüğün savunmasında rol oynayacaktır.

Ders Kitabı:

 • Yazar: Feray Atalay Kitap: DKD Toplum Önünde Söz Söyleme ve İnsan İnsan İlişkileri (Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanı / Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi / Ders Programı) Yayınevi: DKD Akademi Yayınları
 • Apostel, L. (1970). Interdisciplinarty; Problems of teaching and research in universities. Paris: OECD.[http://trove.nla.gov.au/work]
 • Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 183-190.
 • Cordogon, S., & Stanciak, L. (2000). An examination of the effects of an interdisciplinary curriculum program on behavior and academic performance in a suburban high school. (A Compilation from the First Three Years of a Four-Year Study). [http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED442816.pdf]
 • Demir, E. (2009). İlköğretim ikinci sınıflarda uygulanan disiplinler arası bütüncül öğretim yaklaşımının etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Demirel, Ö. (2010).
 • Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C., ve Demir, K. (2008). Çoklu zekâ kuramı ile disiplinler arası yaklaşımı temel alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33, (147), 14-25.

Güncel Kişisel Gelişim Yaklaşımları

İnsan ilişkileri, toplumda önemli bir yer tutar. Sağlıklı ilişkiler kurabilen, dikkat edilmesi gereken kuralları bilen ve uygulayan insan, toplum tarafından sevilen, saygı duyulan birisidir. İnsanlar toplumda her vesileyle etkileşimde bulunurlar. İletişim insan hayatının ve insanın var olmasının en temel aracıdır. Hayatın her alanında ve anında değişik tür ve biçimlerde iletişimi kullanırız. Bunun yanı sıra iletişim insan topluluklarını bir toplum haline getiren ve bir arada tutan bir çimentodur. Her insan bir şekilde iletişim kurar ve kurmalıdır. Ancak iletişimi etkili kılmak ve etkililiğini arttırmak ancak belli birtakım tekniklerin bilinmesi ve kullanılması ile mümkün olabilir. Bu kurs programı ile bireyin öğrendiği bilgileri günlük hayatında etkin olarak kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Mesleki anlamada fayda sağlayacakların sayısını artıracaktır. Mesleği icra etmek için alınması gereken eğitim insanların kendisini iş dünyasında konumlandırmasını kolaylaştıracaktır. Tüm bunların gerçekleşmesiyle kalifiye uzmanlarla nitelikli eğitimler gerçekleştirilmeye başlanacağı öngörülebilir. Kişisel gelişim alanının bir diğer olumlu yönü ise anlık motivasyon sağlamanın ötesine kişisel gelişim alanının Türkiye’ye kazandırdığı desteğe ihtiyacı olan insanların kendilerini geliştirmeleri adına iş yaşamında insan kaynağının kendisini sürekli geliştirerek motive etmesi gerekse de bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin Kişisel Gelişimin tarihçesini anlayabilir olması ve anlamlandırarak bulunduğu çevreye ve iş dünyasına katkı sunması adına dersin gerekliliği söz konudur.

Ders Kitabı:

 • Yazar: Dale Carnegie Kitap: Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı Yayınevi: Epsilon yayınevi
 • Yazar: Nüvit Osmay Kitap: İnsan Mühendisliği Yayınevi: Alfa Yayınları.
 • Yazar: Nüvit Osmay Kitap: Düşünce Atlası Yayınevi: Alfa Yayınları.
 • Yazar: Mümin Sekman Kitap: Her Şey Seninle Başlar / Kişisel Kurtuluş Savaşınızı Başlatın! Yayınevi: Alfa Yayınları.
 • Yazar: Şahin Gümrü Kitap: Söz Adamı Yayınevi: Kemer Haber Gazetecilik ve Matbaacılık
 • Yazar: Feray Atalay Kitap: DKD Toplum Önünde Söz Söyleme ve İnsan İnsan İlişkileri (Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanı / Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi / Ders Programı) Yayınevi: DKD Akademi Yayınları
 • Akademik Yayınlar: Türkiye’de Kişisel Gelişim Alanının Tarihçesi (Serkan ŞENGÜL, Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR)

Kişisel Gelişimin Tarihçesi

Kişisel Gelişimin Tarihçesi

Buddha, Konfüçyüs ve Sokrates dünyanın farklı coğrafyalarında birbirine yakın tarihlerde yaşamını sürdürmüş bu üç filozof içinde yaşadıkları toplumu ve o topluma yön veren değerleri tüm yönleriyle sorgulamıştır. Her birinin hayatı ve dünya görüşleri zorlu süreçlerden geçip kimisine refahı sağlarken kimisine özellikle de birisine yani Sokrates’e düşüncelerinin bedelini hayatı ile ödemeye kadar varan gelişmelere yol açmıştır. Aynı yüzyılda yaşayan bu üç fikir insanından sonra süreç bir doğu bir batının elinde yer değiştiren insanın kendini geliştirme ve toplumu aydınlatma çabası artık Rönesans, Reform hareketlerinin ardından en son batıda kalarak, günümüzde anladığımız anlamda insan; insan üzerine daha yeni yeni düşünme gayretine girip kişisel gelişimin ilk kalıcı adını koymaya doğru yönelmeye başlayacaktır.

1968 yılında Nüvit Osmay’ın İnsan Mühendisliği kitabı ve Düşün-Konuş-Dinle seminerleri ile Türkiye gündemine giren karıyer ve kişisel gelişim kavramı. İnsanların içindeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarının benimsenmesine ve bulunulan durumdan bir adım öteye ulaşarak bunu iş ve özel hayatlarına aktarmasına vesile olan eğitimlerin geçirdiği tarihsel sürecin aktarılması. Kişisel gelişim alanında Türkiye’de yayımlanan kitap, dergi, makale ve çalışmaların aktarılması hedeflenmektedir. Bu eğitimlerde hedef yeniyi öğretmek değil insanın mevcut durumda yaptığını daha iyi yapmasını ve bunu kariyer ve özel yaşamına aktarmasını sağlamaktır.

Ders Kitabı:

 • Yazar: Anthony Robbins Kitap: Sınırsız Güç / Anthony Robbins Yayınevi: İnkılap Kitabevi
 • Yazar: Dale Carnegie Kitap: Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı Yayınevi: Epsilon yayınevi
 • Yazar: Nüvit Osmay Kitap: İnsan Mühendisliği Yayınevi: Alfa Yayınları.
 • Yazar: Feray Atalay Kitap: DKD Toplum Önünde Söz Söyleme ve İnsan İnsan İlişkileri (Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanı / Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi / Ders Programı) Yayınevi: DKD Akademi Yayınları
 • Yazar: Ken Blanchard Kitap: Liderlikte Çıtayı Yükseltmek Yayınevi: İnkılap Kitabevi
 • Yazar: Mahmut Kaplan Kitap: Mevlâna ve Mesnevisi Yayınevi: Lejand