Entelektüel Sermaye Yönetimi

İşletmeler sahip oldukları varlıkları kullanarak mal ve hizmet üretip satarak nakit akışı yaratmaktadır. Bir işletmenin değeri de ileride yaratacağı bu nakit akışlarının bugünkü değerlerinin toplamına eşittir. Bu değer işletmenin sahip olduğu varlıkları edinme değerinin, başka bir ifadeyle defter değerinin çok üstünde olabilir. Keza, işletmelerin mal ve hizmet üretebilmek için bilançolarında kayıtlı varlıklar yeterli değildir. Örneğin bir hastanenin çalışabilmesi için, bina ve tıbbi cihazların yanı sıra, konusunda uzman sağlık personeli, tedavi süreçlerini tanımlayan prosedürler, organizasyon yapısı gibi bilançoda gösterilemeyen ve maddi olmayan varlıklara da ihtiyaç vardır. Bunlar olmadan bir işletme kuruluş amacı olan operasyonları gerçekleştiremez. İşletmenin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farkı yaratan faktörler de bu bilgi ve birikimlerdir. İşte değere dönüştürülebilen ve şirketler tarafından gelir yaratmak için kullanılan tüm bu bilgi ve birikime entelektüel sermaye denir. Bilgi ekonomisi ile işletmeler için entelektüel sermayenin önemi daha da artmıştır. İşletmelerin yoğun rekabet içinde gelir elde edip değer yaratabilmeleri için çalışan ve müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra bilgi yönetimi de öne çıkan amaçlar arasında yer almaktadır. İşletmenin sahip olduğu bilginin üretilmesi, organizasyon içinde paylaşılması ve bu bilgiye sahip çalışanlar işten ayrılsa bile bilginin kaybedilmemesi işletmenin başarısı için hayati önemdedir.

Ders Kitabı:

  • Acuner, Taner ve fiahin Kader Tan, “Entelektüel Sermayenin Ölçülebilirliği Üzerine Heuristic (sezgisel) Bir Araştırma”, 10.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Mayıs 2002.
  • Akpınar, Ali Talip, “Entellektüel Sermaye Kavramı”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:1, Kocaeli, 2000. Arıkboğa, fiebnem Entellektüel Sermaye, Derin Yayınları, Yayın No:30, İstanbul, 2003.
  • Ayanoğlu, Fatma Şişman ve Şişman, Bülent, “Entelektüel Sermayenin Unsurları, Ölçülmesi ve Muhasebelefltirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:136, Nisan 2004.
  • Belyolava, Maye, Entelektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisinin Ölçülmesi ve De¤erlendirmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansman Bilim Dalı, Ankara, 2003.

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir