Ahmet YILDIRIM

Özgeçmiş

1.         Adı Soyadı                             : Ahmet YILDIRIM            

2.         Doğum Tarihi                       : 1974

3.         Unvanı                                   : Doç. Dr.

4.         Öğrenim Durumu                : Doktora

  Derece   Alan   Üniversite   Yıl
Lisans Sosyoloji Süleyman Demirel Üniversitesi FEF 1998
Y. Lisans Sosyoloji Süleyman Demirel Üniversitesi SBE 2002
Doktora İşletme Süleyman Demirel Üniversitesi SBE 2013

5.

Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 2016

Doçentlik Tarihi                      : 2021

Profesörlük Tarihi                  :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1) Dolmacı, Muhammed Emin, (2019). Yönetim Sorunlarının Organizasyon Yapısına ve Planlama Yetkinliğine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı.

2) Güler, Selin, (2019). Akademisyenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı.

3) Kumdakcı, Sevim, (2018). Örgütsel Güvenin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Kamu Bankası Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1) Şirikçi, Hale, Yıldırım, Ahmet (2020).  İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ve Geliştirme İşlevi Açısından MEB Hizmetiçi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi.  Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 38-46., Doi: 10.47257/busad.804868

2) Yıldırım, Ahmet (2020).  İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışının Bir Değişkeni Olarak Eğitim ve Geliştirmenin Örgütlerin Rekabet Politikası Üzerine Etkisi.  International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 4(1), 136-148., Doi: 10.29228/ijbemp.42652

3) Erhan, Tuğba, Akçakanat, Tahsin, Uzunbacak, Hasan Hüseyin, Yıldırım, Ahmet (2019).  Meslek Aşkı (Calling) Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması.  Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 167-188., Doi: 10.29131/uiibd.569991

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1) Yıldırım, Ahmet, Dede, Ayşe (2020).  Yöneticilerin Sosyal Sermaye Düzeylerinin Örgütsel Özdeşleşme Algıları Üzerine Etkisi.  11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-11, 761-761. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

2) Yıldırım, Ahmet, Tokgöz, Aytekin (2020).  Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâları ve ZamanYönetimi Algıları ile Stres Yönetme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”.  11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-11, 751-751. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

3) Yıldırım, Ahmet (2019). Yöneticilerin Kişi-Örgüt Uyumu Algılarının Duygu Yönetme Becerilerine Etkisi.  Eyfor X, 714-728. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

4) Yıldırım, Ahmet (2019).  Birey-Örgüt Uyumunun, Duygusal Emek Üzerine Etkisi. Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma.  II. BOR CONFERENCE, 27-28. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

5) Yıldırım, Ahmet, Çarıkçı, Oğuzhan (2019). Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Örgütsel AdaletAlgılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi.  5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 275-276. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

6) Yıldırım, Ahmet (2018).  Farklılık Yönetimi Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Eğitim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma.  Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi UNESAK 2018, 339-356. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

7) Şatır, Gülçin, Yıldırım, Ahmet (2018).  Implementation of Nutritional Awareness Program on Eating Habits of Primary School Children.  European Food Chemistry & Eating Disorder Congress, 20(7), 172-172. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

8) Yıldırım, Ahmet (2018).  A Qualitative Research on the Perception of Organizational Power Resources by Manager, Innovation and Global Issues in Socıal Scıences III, 877-886. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

9) Yıldırım, Ahmet (2018). Narsizm ve Hubris Sendromu: İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Bir Değerlendirme.  17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, 1755-1764. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

10) Yıldırım, Ahmet (2017).  MEB Ulusal Öğretmen Srateji Belgesinin İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi.  II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 7-8. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

11) Yıldırım, Ahmet (2017).  Eğitim Yöneticilerinin Kullandığı Güç Kaynakları ile Yardımcı Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki.  Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 847-847. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

12) Yıldırım, Ahmet (2017).  Türkiye ve Romanya’nın Eğitim Yönetimi Sistemlerinin Karşılaştırılması.  8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 629-642. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

13) Yıldırım, Ahmet (2017). Mesleki Eğitimin Gelecek Vizyonu ve Meslek Yüksek Okullarının Yeniden Tanımlanması Zorunluluğu.  UMYOS 6. İnternational Vocational Schools Symposium, 152-163. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

14) Yıldırım, Ahmet (2017).  Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği.  IV. İnternational Eurasian Educational Research Congress, 455-456. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

7.3. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

7.3.1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1) Yıldırım, Ahmet (2020).  Öngörülemeyen Krizler Çağında Yönetim. İdeal Kültür Yayıncılık, Editör: Ahmet Dündar- Zeynep Yeşilova, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 137, ISBN: 978-625-7059-33-6, Türkçe (Bilimsel Kitap).

2) Yıldırım, Ahmet (2020). Sosyal Devletin Görünmez Kahramanları, Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sendromuna Etkisi, Nobel Bilimsel Yayınlar, Editör: Nevzat Argun-Gülfem Dursun, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 184, ISBN:978-625-7258-12-8, Türkçe (Bilimsel Kitap).

3) Yıldırım, Ahmet (2019). Kamu Örgütlerinde Değişimin Yönetilmesi. Ekin Yayınevi, Editör: Aslı Ayrancı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 194, ISBN:978-605-327-960-0, Türkçe (Bilimsel Kitap).

7.3.2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1) Yıldırım, Ahmet (2020). İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Bölüm adı: (Eğitim Yöneticilerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Türlerinin Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışlarına Etkisi), Livre De Lyon, Editör: Davut Karaman, Ömer Emre Arslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 155, ISBN:78-2-38236-071-2, Türkçe (Bilimsel Kitap).

2) Yıldırım, Ahmet (2020). Yönetim Bilimleri, Bölüm adı:(İşyeri Mutluluğu Üzerinde Kişi-Örgüt Uyumunun Etkileri), Akademisyen Yayınevi, Editör: Azmi Yalçın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 325, ISBN:978-605-258-878-9, Türkçe (Bilimsel Kitap).

3) Yıldırım, Ahmet (2019). 21. Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Perspektifi, Bölüm adı:(Göç ve Mülteciler Ekseninde MEB’in Politikalarının Süreç Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi), Nobel Yayınevi, Editör: Hasan Hüseyin Aygün, Erdal Eke, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 370, ISBN:978-605-033-198-1, Türkçe (Bilimsel Kitap).

4) Yıldırım, Ahmet, Çarıkçı, Oğuzhan (2019). Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, Bölüm adı: (Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi),  Ekin Yayınevi, Editör: Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçgin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 385, ISBN:978-605-327-920-4, Türkçe (Bilimsel Kitap).

5) Yıldırım, Ahmet (2019). Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar 2019.
Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bölüm adı: (Kamu Örgütlerinde Absentizm (İşe Devamsızlık) Nedenleri ve Algısı. İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Önemi), Ekin Yayınevi, Editör: Kubilay Özyer,  Doğan Bozdoğan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 283, ISBN:978-605-327-989-1, Türkçe (Bilimsel Kitap).

6) Yıldırım, Ahmet (2018). Contemporary Services Management Issues −Multidisciplinary Perspectives −, Bölüm adı:(A Qualitative Research on the Perceptions of Administrators about Organizational Power Resources), Peter Lang, Editör: Elbeyi Pelit, H. Hüseyin Soybali, Ali Avan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 295, ISBN: 978-3-631-77500-4 (Print), İngilizce (Bilimsel Kitap).

7) Yıldırım, Ahmet (2018). Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Bölüm adı: (İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşlevleri Açısından Ulusal Öğretmen Strateji Belgesinin Değerlendirilmesi, İvpe Cetinje, Montenegro, Editör: Rıza Karagöz, Timuçin Kodaman,  Marijan Premovıć, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 576, ISBN: 978-9940-540-41-8, Türkçe (Bilimsel Kitap).

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1) Yıldırım, Ahmet (2020).  Örgüt Kültürü Algısının İzlenim Yönetimi Üzerine Etkisi: Eğitim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma.  Journal of Business Research – Turk, 12(4), 4005-4021, Doi: 10.20491/isarder.2020.1085

2) Yıldırım, Ahmet (2020). Örgüt Teorisinde Parsons’cu İşlevselcilik ve Gerilim Yönetimi.  SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi(51), 153-167.

3) Yıldırım, Ahmet, Dede, Ayşe (2020).  The Effects Of Educational Administrators Social Capital Levels On Organizational Identification Perceptions.  Social Sciences Studies Journal, 6(69), 3804-3817., Doi: 10.26449/Sssj.2628

4) Yıldırım, Ahmet (2020). Psikolojik Sözleşme Algısının Örgüte Bağlılığa Etkisi: Özel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlere Yönelik Bir Araştırma.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 4(2), 376-396., Doi: 10.31200/makuubd.794137

5) Yıldırım, Ahmet (2020). İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Kişiliğin Karanlık Yönü: Narsizm ve Hubris Sendromu. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 67-76.

6) Yıldırım, Ahmet (2020). Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışına Etkisi: Eğitim Çalışanları Üzerine Bir Araştırma.  Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 25(2), 203-219.

7) Çarıkçı, Oğuzhan, Yıldırım, Ahmet (2020). Risk Odaklı İç Denetimin Stratejik Yönetim Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi.  Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), 302-313., Doi: 10.21076/vizyoner.635421

8) Yıldırım, Ahmet, Tokgöz, Aytekin (2020).  Kayırmacılık Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışı Üzerindeki Etkisi.  Alanya Akademik Bakış, 4(3), 541-560., Doi: 10.29023/Alanyaakademik.688172

9) Yıldırım, Ahmet (2018).  Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği.  Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 1887-1896., Doi: 10.24106/kefdergi.2210

10) Yıldırım, Ahmet (2018). Örgütsel Değişimin Yönetilmesi Bağlamında ”Çevre – Uyum İlişkisi.” Yeni Kurumsal Kuram ile Kaynak Bağımlılığı Kuramları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz.  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi(44), 89-102.

11) Işıldak, Barış, Yıldırım, Ahmet (2018). Havalimanı Yer Hizmetlerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılık Algılarının Örgütsel Özdeşleşme ve İş Tatmini Üzerindeki Rolü ve Etkinliği Üzerine Bir Araştırma ve Örnek Uygulama.  Journal Of Anka E Dergi, 3(2), 26-42.

12) Yıldırım, Ahmet, Işıldak, Barış (2018).  İşletme Yönetimi Programı Öğrencilerinin Staj Faaliyetlerinin İnsan Kaynakları Yönetimi İzdüşümünde Rolü ve Etkinliği Üzerine Bir Araştırma ve Örnek Uygulama.  Journal Of Anka E dergi, 3(1), 1-11.

13) Yıldırım, Ahmet, Çarıkçı, Oğuzhan (2017). Mesleki Eğitimin Gelecek Vizyonu, İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Bir Bürokratik Model Denemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(29), 397-413.

14) Yıldırım, Ahmet, Çarıkçı, Oğuzhan (2017). Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Görev Yapan Eğitim Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin İncelenmesi.  Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(19), 33-43., Doi: 10.21076/vizyoner.345090

15) Yıldırım, Ahmet, Çarıkçı, Oğuzhan (2017). Meslek Yüksek Okullarında Belirsiz Gelecek: Sınavsız Geçişten Ek Puana Yöneticilerin ve Öğretmenlerin, MYO’ların Geleceği Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 203-218., Doi: 10.20875/MAKUSOBED.317275

16) Yıldırım, Ahmet, Çarıkçı, İlker Hüseyin (2013). Kamu Örgütlerinde Değişimin Yönetilmesi (652 Sayılı K.H.K. Çerçevesinde MEB Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 106-121.

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1) Yıldırım, Ahmet (2019). Absentizm (İşe Devamsızlık) Davranışı Algısı, Nedenleri Ve Boyutlarının Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi. 7.Örgütsel Davranış Kongresi, 375-385. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

2) Işıldak, Barış, Yıldırım, Ahmet (2019). Havacılık Emniyetinde İnsan Hatalarını Azaltmada İletişim Davranışları. 9. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 58-58. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

3) Işıldak, Barış, Yıldırım, Ahmet (2018).  Havalimanı Yer Hizmetlerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Örgütsel Özdeşleşme ve İş Tatminleri Üzerindeki Rolü.  Business Organization Research Conference, 342-343. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

4) Yıldırım, Ahmet, Işıldak, Barış (2018).  İşletme Yönetimi Programı Öğrencilerinin İnsan Kaynakları Yönetimi İzdüşümünde Staj Eğitimlerinin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma: Keçiborlu Myo Örneği.  UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 6 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

5) Yıldırım, Ahmet, Çarıkçı, Oğuzhan (2018).  İş Etiği, Örgütsel Özdeşleşme Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma.  III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 150-167. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

6) Yıldırım, Ahmet, Çarıkçı, Oğuzhan (2017). Meslek Yüksekokullarında Belirsiz Gelecek: Sınavsız Geçişten Ek Puana. Öğretmenlerin, MYO’ların Geleceği Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi.  4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Mestek 2017, 279-291. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

7) Yıldırım, Ahmet (2016). Rakip Değil Refik İki Şehir: Isparta/Burdur Stratejik Yönetim Perspektifinde Bölgesel Kalkınmada Bir Kümelenme Modeli Önerisi. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

8. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

1) 117B131 nolu Isparta II. Bilim Şenliği, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü: Ahmet Yıldırım, 22/01/2017 – 28/12/2017 (Ulusal)

2) Dersimiz: Sağlıklı Hayat II, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı: Ahmet Yıldırım, Gülçin Şatır, 04/06/2018-04/12/2018 (Ulusal)

3) Dersimiz: Sağlıklı Hayat, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı: Ahmet Yıldırım, Gülçin Şatır, 23/07/2017 – 06/03/2018 (Ulusal)

9. İdari Görevler

9.1. Dekan, Enstitü ya da Yüksekokul Müdür Yardımcılığı; Merkez Müdürlüğü ya da Bölüm Başkanlığı

1) SDÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü 2020-…

2) SDÜ İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020-…

3) SDÜ İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı 2020-…

4) SDÜ Isparta Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı, 2016-2018.

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir